Modelmayhem model american indian -

Http://fugpornmovief.pornbox.ga
obama gaza strip
. free ethnic gay. Porno vids long -
Glamour Office
Becoming A Porn Star Male
fondos pantalla sexys — Xxxporn hongkong xxx 3gp —
Free gay teen tube porn
Italian Food Places talk with teens Wedding Dress Boning -- Calzados baratos britany oneill, Http://chemistry-na-ru.orgasmm.ml/. Stainless Steel Supplier madchen bett shemales on crack.
klistier
,
Girl naked webcam
Legend of zelda twillightXnxx Hairy Sexe et vieux
Men peeing on videos
Effective Blood Detoxing While Pregnant Share Clips.

Dzieci urodzone latem bardziej narażone na krótkowzroczność

January 3, 2014 3:50 pm426 commentsViews: 212

KROTKOWZROCZNOSC

Dzie­ci uro­dzo­ne w mie­sią­cach let­nich są bar­dziej za­gro­żo­ne krót­ko­wzrocz­no­ścią, niż dzie­ci uro­dzo­ne zimą – wy­ni­ka z naj­now­szych badań, o któ­rych in­for­mu­je pismo Oph­thal­mo­lo­gy.

Na­ukow­cy uwa­ża­ją, że choć w roz­wo­ju krót­ko­wzrocz­no­ści istot­ną rolę od­gry­wa­ją pre­dys­po­zy­cje ge­ne­tycz­ne, to nie można też po­mi­nąć wpły­wu czyn­ni­ków śro­do­wi­sko­wych, ta­kich jak styl życia. Z nie­któ­rych badań wy­ni­ka np., że skłon­ność do tego za­bu­rze­nia jest zwią­za­na z eks­po­zy­cją dziec­ka w okre­sie oko­ło­po­ro­do­wym (tj. mię­dzy 39 ty­go­dniem ciąży do 7 ty­go­dniem życia) na duże dawki świa­tła sło­necz­ne­go. Na­tu­ral­ne świa­tło wpły­wa bo­wiem na roz­wój zdol­no­ści oka do sku­pia­nia i za­ła­my­wa­nia pro­mie­ni świetl­nych.

Aby spraw­dzić tę teo­rię, na­ukow­cy pod kie­run­kiem Yos­sie­go Man­de­la z Uni­wer­sy­te­tu w Tel Avi­vie prze­ana­li­zo­wa­li dane me­dycz­ne, do­ty­czą­ce m.​in. wzro­ku, które ze­bra­no w gru­pie izra­el­skich po­bo­ro­wych z lat 2000-2004. Prze­ba­da­no nie­mal 277 tys. osób – ponad 157 tys. męż­czyzn i ponad 119 tys. ko­biet. Wszy­scy przy­szli na świat w Izra­elu, dla­te­go od uro­dze­nia byli na­ra­że­ni na po­dob­ne se­zo­no­we zmia­ny na­świe­tle­nia.

Od­no­to­wa­no wy­raź­ny zwią­zek mię­dzy porą roku, w któ­rej ro­dzi­li się ba­da­ni a ry­zy­kiem – umiar­ko­wa­nej lub sil­nej (ale nie ła­god­nej) – krót­ko­wzrocz­no­ści. Naj­bar­dziej były na nią na­ra­żo­ne osoby, które przy­szły na świat w czerw­cu i lipcu, gdy dzien­ne na­sło­necz­nie­nie i eks­po­zy­cja na świa­tło są naj­dłuż­sze w ciągu roku. Naj­niż­sze ry­zy­ko krót­ko­wzrocz­no­ści do­ty­czy­ło uro­dzo­nych w grud­niu i stycz­niu.

Po­nie­waż data uro­dzin była naj­bar­dziej zwią­za­na z po­waż­ną krót­ko­wzrocz­no­ścią, na­ukow­cy po­dej­rze­wa­ją, że tylko nie­któ­re osoby mogą mieć ge­ne­tycz­ne pre­dys­po­zy­cje do roz­wo­ju tego za­bu­rze­nia pod wpły­wem czyn­ni­ków śro­do­wi­sko­wych, ta­kich jak dłu­go­trwa­ła eks­po­zy­cja na świa­tło sło­necz­ne w okre­sie oko­ło­po­ro­do­wym.

Przy­szłe ba­da­nia są po­trzeb­ne, aby usta­lić me­cha­nizm od­po­wie­dzial­ny za wpływ świa­tła na roz­wój i po­stę­py krót­ko­wzrocz­no­ści u ludzi. Dzię­ki temu moż­li­we bę­dzie opra­co­wa­nie sku­tecz­nych spo­so­bów za­po­bie­ga­nia temu za­bu­rze­niu, uwa­ża­ją au­to­rzy pracy.

Krót­ko­wzrocz­ność jest naj­czę­ściej spo­ty­ka­ną wadą wzro­ku. Roz­wi­ja się w wy­ni­ku wy­dłu­że­nia gałki ocznej. Licz­ba no­wych przy­pad­ków krót­ko­wzrocz­no­ści ro­śnie na całym świe­cie, a do­kład­ne przy­czy­ny scho­rze­nia nie są do końca jasne. Le­cze­nie pa­cjen­tów krót­ko­wzrocz­nych kosz­tu­je w sa­mych Sta­nach Zjed­no­czo­nych ponad 4,6 mi­liar­da do­la­rów na rok.

Osoby z tym za­bu­rze­niem widzą do­brze tylko obiek­ty bli­sko po­ło­żo­ne, pod­czas gdy od­da­lo­ne przed­mio­ty są dla nich roz­my­te i nie­wy­raź­ne. Są bar­dziej na­ra­żo­ne na od­war­stwie­nie ro­gów­ki i inne po­wi­kła­nia.

Leave a Reply