Dzieci urodzone latem bardziej narażone na krótkowzroczność

559 commentsViews: 399

KROTKOWZROCZNOSC

Dzie­ci uro­dzo­ne w mie­sią­cach let­nich są bar­dziej za­gro­żo­ne krót­ko­wzrocz­no­ścią, niż dzie­ci uro­dzo­ne zimą – wy­ni­ka z naj­now­szych badań, o któ­rych in­for­mu­je pismo Oph­thal­mo­lo­gy.

Na­ukow­cy uwa­ża­ją, że choć w roz­wo­ju krót­ko­wzrocz­no­ści istot­ną rolę od­gry­wa­ją pre­dys­po­zy­cje ge­ne­tycz­ne, to nie można też po­mi­nąć wpły­wu czyn­ni­ków śro­do­wi­sko­wych, ta­kich jak styl życia. Z nie­któ­rych badań wy­ni­ka np., że skłon­ność do tego za­bu­rze­nia jest zwią­za­na z eks­po­zy­cją dziec­ka w okre­sie oko­ło­po­ro­do­wym (tj. mię­dzy 39 ty­go­dniem ciąży do 7 ty­go­dniem życia) na duże dawki świa­tła sło­necz­ne­go. Na­tu­ral­ne świa­tło wpły­wa bo­wiem na roz­wój zdol­no­ści oka do sku­pia­nia i za­ła­my­wa­nia pro­mie­ni świetl­nych.

Aby spraw­dzić tę teo­rię, na­ukow­cy pod kie­run­kiem Yos­sie­go Man­de­la z Uni­wer­sy­te­tu w Tel Avi­vie prze­ana­li­zo­wa­li dane me­dycz­ne, do­ty­czą­ce m.​in. wzro­ku, które ze­bra­no w gru­pie izra­el­skich po­bo­ro­wych z lat 2000-2004. Prze­ba­da­no nie­mal 277 tys. osób – ponad 157 tys. męż­czyzn i ponad 119 tys. ko­biet. Wszy­scy przy­szli na świat w Izra­elu, dla­te­go od uro­dze­nia byli na­ra­że­ni na po­dob­ne se­zo­no­we zmia­ny na­świe­tle­nia.

Od­no­to­wa­no wy­raź­ny zwią­zek mię­dzy porą roku, w któ­rej ro­dzi­li się ba­da­ni a ry­zy­kiem – umiar­ko­wa­nej lub sil­nej (ale nie ła­god­nej) – krót­ko­wzrocz­no­ści. Naj­bar­dziej były na nią na­ra­żo­ne osoby, które przy­szły na świat w czerw­cu i lipcu, gdy dzien­ne na­sło­necz­nie­nie i eks­po­zy­cja na świa­tło są naj­dłuż­sze w ciągu roku. Naj­niż­sze ry­zy­ko krót­ko­wzrocz­no­ści do­ty­czy­ło uro­dzo­nych w grud­niu i stycz­niu.

Po­nie­waż data uro­dzin była naj­bar­dziej zwią­za­na z po­waż­ną krót­ko­wzrocz­no­ścią, na­ukow­cy po­dej­rze­wa­ją, że tylko nie­któ­re osoby mogą mieć ge­ne­tycz­ne pre­dys­po­zy­cje do roz­wo­ju tego za­bu­rze­nia pod wpły­wem czyn­ni­ków śro­do­wi­sko­wych, ta­kich jak dłu­go­trwa­ła eks­po­zy­cja na świa­tło sło­necz­ne w okre­sie oko­ło­po­ro­do­wym.

Przy­szłe ba­da­nia są po­trzeb­ne, aby usta­lić me­cha­nizm od­po­wie­dzial­ny za wpływ świa­tła na roz­wój i po­stę­py krót­ko­wzrocz­no­ści u ludzi. Dzię­ki temu moż­li­we bę­dzie opra­co­wa­nie sku­tecz­nych spo­so­bów za­po­bie­ga­nia temu za­bu­rze­niu, uwa­ża­ją au­to­rzy pracy.

Krót­ko­wzrocz­ność jest naj­czę­ściej spo­ty­ka­ną wadą wzro­ku. Roz­wi­ja się w wy­ni­ku wy­dłu­że­nia gałki ocznej. Licz­ba no­wych przy­pad­ków krót­ko­wzrocz­no­ści ro­śnie na całym świe­cie, a do­kład­ne przy­czy­ny scho­rze­nia nie są do końca jasne. Le­cze­nie pa­cjen­tów krót­ko­wzrocz­nych kosz­tu­je w sa­mych Sta­nach Zjed­no­czo­nych ponad 4,6 mi­liar­da do­la­rów na rok.

Osoby z tym za­bu­rze­niem widzą do­brze tylko obiek­ty bli­sko po­ło­żo­ne, pod­czas gdy od­da­lo­ne przed­mio­ty są dla nich roz­my­te i nie­wy­raź­ne. Są bar­dziej na­ra­żo­ne na od­war­stwie­nie ro­gów­ki i inne po­wi­kła­nia.

Leave a Reply